Нұрлы өмір
«Нұрлы өмір» топтамасы
Араб тілінен аударғанда "Нұр" қожа, беделді, күшті, үстем дегенді білдіреді.
Композицияның негізін қазақтың ұлттық оюы байлықтың, мол дастарханның, амандықтың белгісі - «Қошқар мүйіз» құрайды. «Мүйіз» оюы қазақ халқының ою-өрнегінің төркіні деуге болады, өйткені барлық жаңа элементтер соның негізінде жасалып, тек атаулары ғана өзгеріп отырған. Мүйіз ою-өрнегі әл-ауқат, өміршеңдік, рақымшылық, өркендеудің белгісі.

Коллекция « Нұрлы өмір»
В переводе на арабский язык "Нур" свет, сияние, ясный. "Нурлы омир" лучезарная жизнь.
Тонкая ювелирная работа, в которой заключена простота и роскошь. Основу композиции составляет казахский национальный орнамент, символ богатства, богатой скатерти, благополучия - «Қошқар мүйіз (Бараний рог)». Орнамент «Мүйіз» можно назвать истоком, первоэлементом казахского орнамента, так как другие виды орнаментов создавались на его основе. Рога как орнамент обозначает материальное благополучие, жизненную силу, благодать, достаток и благополучие.