Кольца от Amina Jewels
«Двойные перстни»
«Құдағи жүзік»
«Құдағи жүзік» - қос қанатты қос саусаққа бірдей тағатын қомақты жүзік. Дәстүр бойынша қыздың шешесі Құдағина (жігіттің шешесіне) «Құдағи жүзікті» сыйлаған. Бұл дәстүрдің түсіндірмесіде бар, екі жақтан құдағилар «Құдағи жүзікті» алмастырып тағулары, екі отбасының ынтымағын білдіру белгісі.

«Кудаги жузик»--крупный перстень с двумя спаянными между собой кольцами. По традиции мама невесты дарила «Кудаги жузик», матери жениха. Есть еще интерпретация этого обряда когда обе матери с двух сторон обмениваются кольцами «Кудаги жузик» в знак сполочения двух семей«Kudagizhuzik» is significant ring which consists of two soldered rings. According to the tradition the bride's mother would present "KudagiZhusik" to the groom's mother. There is another interpretation of this tradition, when both mothers would exchange the rings in a sign of uniting of the two families.

«Құс тұмсық» жүзік
«Құс тұмсық» жүзік- қазақ халқынынң еркіндік идеясын тәулсіздік өмір сүру армандарын бейнелейді. Қазақ зергерлері Құс тұмсық жузігінң устінгі бетіне қошқар мүйіз ою өрнегін жиі безендіреді онын негізгі семантиксы қошқар жануары финанстық принцип негізі болуымен қатар байлық бақ-дәулет идеяларын көрсетеді

Ізгі ниетпен , «AMINAJEWELSKazakhstan»

«Құс тұмсык» жүзік (перстень «Птичий клюв) – символизирует идею свободы казахского народа, мечту о независимости. Казахские ювелиры верхнюю часть перстня-кустумсык часто украшают орнаментом рога барана- кошкар муйиз. Этот орнамент несет идею богатства, изобилия, удачи.

С любовью, «AMINAJEWELSKazakhstan»«Kustumsyk» zhuzyk (Thebird'snib) – symbolizes the idea of freedom of the Kazakh people, the dream of independence. Kazakhjewelrymastersoftendecorate the upper part of the kustumsyk ring with the ornaments of sheep horn –koshkarmuyiz. Thisornamentbringstheideaofwealth, abundance and good luck.

With love, «AMINAJEWELSKazakhstan»Перстень амулет